Grf. Solåsen - Love

 

 

Love for Grundejerforeningen Solåsen, Ebbeløkke

 

 

 

 Således vedtaget på generalforsamlingen den 19. marts 1970 med tilføjelser

 af 29. februar 1972, 8. marts 1973. Derefter er lovene modificeret på ekstra-

 ordinære generalforsamling 13. maj 1981 samt på generalforsamlingen 14.

 marts 1990 og 29. juni 1996 og 10. juni 2000 samt 30. maj 2015

 

 

Paragrafoversigt

 

§  1.       Navn og hjemsted

§  2.       Medlemmer

§  3.       Formål

§  4.       Kontingent

§  5.       Husdyr

§  6.       Grundforhold

§  7.       Generalforsamling

§  8.       Dagsorden på generalforsamling

§  9.       Valg

§ 10.       Bestyrelsen og dens arbejde

§ 11.       Foreningens midler

§ 12.       Ekstraordinær generalforsamling

§ 13.       Diverse

 

 

§1. Navn & hjemsted

a) Grundejerforeningen Solåsen, Ebbeløkke

b) Trundholm kommune, under Nykøbing Sj. Købstad og Dragsholm birks  jurisdiktion.

 

 

§2. Medlemmer

Parceller udstykket fra Matr. 1h – 1d og 1k af Ebbeløkke by Højby Sogn.

 

                

§3. Formål

a) Fremme og værne grundejernes fælles interesser

vedrørende deres grunde, så langt foreningens love og vedtægter rækker.

b) Sørge for ro og orden på foreningens områder.

c)  Hvor foreningens love intet foreskriver, træffer bestyrelsen beslutninger under ansvar overfor Generalforsamlingen.

 

 

§4. Kontingent

a) Kontingent indbetales helårligt forud på foreningens konto og skal være betalt senest den på girokortet angivne dato.

b)  Er indbetalingen ikke indgået rettidigt, rykker kassereren yderligere en gang mod en merudgift på rykkergebyr. Udebliver indbetalingen yderligere, er bestyrelsen berettiget til, efter medlemmet er adviseret herom, at lade beløbet inddrive ad rettens vej, skadesløst for foreningen.

c) Ejer et medlem flere grunde, betales der særskilt for hver parcel. 

d) Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

e) Bopælsforandringer skal meddeles kassereren senest 14 dage efter flytning.

f) Ved køb eller overdragelse, betaler den nye ejer indskud og kontigent, senest 1 måned efter overtagelsen.

g) Ved overdragelse til familie eller arv, betales ikke indskud.   

 

 

§5. Husdyr

a) På grundene må ikke forefindes husdyrhold, bortset fra

hunde og katte, når disse ikke er til gene for naboerne.

b) Hundeejere skal holde deres hunde på eget område.

c) Eventuelle klager over ovennævnte forhold, skal indgives

skriftligt til bestyrelsen.

d) Ifølge meddelelse af 24. November 1978 fra kommunen, er løsgående hunde på stranden forbudt fra 1. Juli til 1. Oktober i tiden mellem kl. 10.00 og 19.00.

 

 

§6. Grundforhold

a) Parcellerne skal være forsynet med almindeligt vejnummer

samt matrikelnummer.

b) Al afbrænding af affald må ikke finde sted på grundene.

c) Parkering på veje og vendepladser er forbudt.

d) Medlemmerne har ikke byggepligt, men grunden skal altid fremtræde således at den ikke virker skæmmende på omgivelserne.

e) Græsslåning skal foretages mindst to gange årligt, første gang senest den 15. Juni, anden gang senest den 15. August. Overholdes dette ikke, kan bestyrelsen foranledige grunden slået for ejerens regning.

f) Beplantninger mod vejen skal være beskåret således at vejens bredde passer med udstykningsplanerne.

g) Medlemmerne er ansvarlige for skader, som de eller deres pårørende forårsager på bebyggelse, beplantning, hegn og lignende.

 

 

§7. Generalforsamling

a) Ordinær generalforsamling afholdes årligt i maj-juni måned, og er beslutningsdygtig, når der er indvarslet senest 21 dage før afholdelse af denne.

b) Dagsorden iførlge §8.

c) Eventuelle forslag skal være kasseren i hænde senest 14 dage før generalsforsamlingens afholdelse, for at blive behandlet på denne.

d) Medlemmer samt deres ægtefælle har adgang til generalforsamlingen, der er dog kun en stemme pr. parcel.

e) Der kan stemmes ved stedfortræder, dog kun mod skriftlig fuldmagt. 

f) Begærer blot et medlem skriftlig afstemning, skal dette finde sted.

g) Almindeligt stemmeflertal er afgørende for, om et forslag vedtages eller forkastes.

h) Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

i) Foreningens interesser varetages af generalforsamlingen, bestyrelsen samt revisionen.

j) Medlemmer hæfter for de på generalforsamlingen lovligt vedtagne beslutninger.

k) Generalforsamlingen kan ikke omstøde de på grundene, hvilende forpligtelser overfor stat og kommune. Alle tinglyste deklarationer skal respekteres fuldt ud, og kan ikke omstødes af generalforsamlingen.

 

 

§8. Dagsorden på generalforsamlingen

a) Valg af dirigent

b) Beretning

c) Regnskab

d) Budget og bevillinger

e) Forslag

f) Valg (ifølge lovene §9)

g) Eventuelt (forslag kan ikke stilles under afstemning) 

 

 

§9. Valg

a) Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen.

b) Generalforsamlingen vælger på ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer.

c) 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter vælges de lige år.

d) 2 revisorer samt en revisorsuppleant vælges hvert år (for 1 år ad gangen).

e) Alle spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflertal af de fremmødte medlemmer.

f) Lovændreinger eller tillæg til disse kræver dog at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. I modsat fald bortfalder forslaget.

 

 

§10. Bestyrelsen og dens arbejde

a) Bestyrelsen består af: formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 1 bestyrelsesmedlem.

b) Bestyrelsen vælger selv af sin midte: formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 1 bestyrelsesmedlem.

c) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.

d) I tilfælde af stemmelighed er formandens dstemme afgørende.

e) Der udfærdiges referat efter hvert bestyrelsesmøde.

f) Hvis formanden og et bestyrelsesflertal er uenige, er begge parter berettiget til at indklade til ekstraordinær generalforsamling.

g) Såfremt et bestyrelsesmedlem udebliver fra to på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden afbud, er han/hun udtrådt af bestyrelsen og suppleanten indtræder i stedet.

h) Formanden er i samarbejde med bestyrelsen, den korresponderende i foreningens anliggender.

i) Bestyrelsen skal til enhver tid varetage foreningens interesser.

j) Formanden er i samråd med bestyrelsen bemyndiget til at repræsentere foreningen i retssager.

 

 

§11. Foreningens midler

a) Foreningens midler skal indsættes på en konto, hvorfra der kun kan hæves mod kassererens underskrift.

b) Kassereren er pligtig til at fremlægge kasseoversigt samt restanceliste på bestyrelsesmøderne.

c) Rengskabsåret følger kalenderåret og afsluttes 31. december.

d) Det reviderede regnskab skal forelægges bestyrelsen senest på sidste bestyrelsesmøde før den årlige generalforsamling.

e) Det reviderede regnskab skal forelægges bestyrelsen inden det udsenddes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

f) Revisorerne har ret til at foretage uanmeldt revision.

g) Honorarer, møde - repræsentation - transportudgifter etc. til bestyrelsen fastsættes af generalforsamlingen.

h) I kassebogen skal forefindes et udskriftblad med størrelsen af de i §4 pkt. e & g, samt §11 pkt. g, nævnte beløbsstørrelser, samt på hvilken generalforsamling beløbets størrelse er fastsat.

i) Honorarerne tilstilles rette vedkommende senest på sidste bestyrelsesmøde før den årlige generalforsamling. Møde-, repræsentations- og transportudgifter dog ved påkrav når bilag forefindes.

j) Foreningen råder over diverse værktøj til rensning af dræn og brønde, samt stige, le og hakke.

 

 

§12. Ekstraordinær generalforsamling

a) Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af generalforsamling, bestyrelsen eller når mindst 1/3 af medlemmerne retter henvendelse til bestyrelsen med forlangende herom.

b) Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter begæring er fremsendt.

c) Forslag der ønskes behandlet, må indgives skriftligt sammen med begæringen.

 

 

§13 Diverse

a) Eventuelle klager og henvendelser til foreningen skal indgives skriftligt til bestyrelsen.

b) Foreningen er ifølge Lanvæsensnævnet for Nykøbing Sjællands Retskreds' kendelse vedrørende sag nr. 536 afsagt den 1. september 1969 pligtig til at deltage i drift og vedligeholdelse af det etablerede afvandingsanlæg.

c) Bidrag til drift af afvandingsanlægget skal være betalt senest 1. maj og kan om fornødent inddrives ved retsig inkasso.

d) Bidragets størrelse fremgår af det i §11 pkt. h nævnte udskriftsblad.

e) Medlemmerne er prligtige til at vedligeholde og rense interne drænledninger og rensebrønde, så der altid er frit gennemløb samt eventuelt reetablere lednger og brønde, der forefindes på vedkommendes parcel.

f) Oprensning skal finde sted, når dette er nødvendigt, dog mindst én gang forår og efterår. Misligholdes dette, kan bestyrelsen foranledige arbejdet udført for medlemmets regning.

g) Materialer til dræn indkøbes og betales af foreningen efter bestyrelsens skøn.

h) Der skal forefindes mindst en 30 cm. rensebrønd på hver parcel som er drænet.

i) Samtlige dræn skal indtegnes på foreningens drænplan.

j) Der henstilles til at man viser hensyn til naboer, når der slås græs eller saves med motorsav.

 

 

Udskriftblad ifølge lovene §11 punkt h

 

(Oversigt over de i lovene nævnte beløbsstørrelser)

 

Kontingent                    Kr.: 1.000,00 

Indskud ved ejerskifte     Kr.:   125,00 

Telefon Formand           Kr.:    600,00

Telefon Næstformand     Kr.:    600,00 

Telefon Kasserer            Kr.:    600,00

 

Repræsentation: Efter tabt arbejdsfortjeneste

 

Transport i eget køretøj: Efter statens tariffer

 

Transport i øvrigt: Billetpris

 

Bidrag til afvanding: Indgår i kontingent

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 30. maj 2015

 

På bestyrelsens vegne

 

 

Arne Olsen

Kasserer

 

 

 
Panel title

© 2018 solaasen

Antal besøg: 31005

Editing

-0,29148602485657sekunder